Projecten

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Samen met de partners in het landelijk gebied werken wij aan het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het uitvoeren van maatregelen in de Drentse N2000-gebieden. Het college heeft hiervoor het Programma natuurlijk Platteland vastgesteld. Bestaande Europese afspraken worden verbonden aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. We zetten sterk in op koppelingen tussen natuur, water, landbouw vrijetijdseconomie. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.

Herstel van de grondwaterstanden

De natuurkwaliteit in het Holtingerveld valt of staat met water. In grote delen van het gebied is sprake van verdroging. Het opheffen van deze verdroging is een complex probleem dat nader onderzoek vergt. Zo’n zogeheten ecohydrologisch onderzoek is op dit moment gaande. Aan de hand van de uitkomsten zullen beheerders herstelmaatregelen ontwikkelen. En worden de resultaten benut bij vier deelprojecten NNN die de komende jaren worden voorbereid en uitgevoerd. Deze vier gebieden zijn: Ootmaanlanden-Koningsschut, Nabij Schaapskooi (ten noorden van de Grote Startbaan), de Wapserveense waterlossing en het Uffelter Binnenveld.

Werken aan stikstof

Een ander probleem is de overdaad aan stikstof. Het Holtingerveld is erg gevoelig voor verzuring die door te veel neerslag van stikstof op gang wordt gebracht. Bijzondere planten en dieren verliezen de concurrentie met planten die juist baat hebben bij de neerslag van stikstof en dreigen te verdwijnen. Voorbeelden zijn kleurrijke planten als valkruid, gevlekte orchis en klokjesgentiaan. Terreinbeheerders zijn volop aan de slag met maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weghalen van opslag in de heide en rond vennen en poelen, het maaien van stukjes heischraal grasland, kleinschalig plaggen van heide en herstel van stuifzand.

Ootmaanlanden en Koningschut

Ootmaanlanden – Koningsschut is één van de projecten van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de periode 2016-2021.

De inrichting van Ootmaanlanden - Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd die ervoor zorgt dat Meppel droge voeten houdt en dat water langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Ook worden de natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden versterkt.

Meer informatie vindt u op de pagina over het project.

Toegangspoort

Aan de Van Helomaweg bevindt zich de Toegangspoort Holtingerveld. In 2015 is hier een evenemententerrein en parkeerplaats aangelegd. De schaapskooi Holtingerveld is hier gebouwd. En er was al een Vlindertuin. In 2018 is ook het informatiecentrum geopend. Samen werken we verder aan invulling van de Toegangspoort, als startpunt voor uw bezoek aan het Holtingerveld.

Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Defensie herstelt heide

Een groot deel van de heide van het Holtingerveld is eigendom van het ministerie van Defensie. Het afgelopen jaar heeft Defensie onder andere een flinke stap gezet in het weer open maken van de grote heide in het westelijk deel van het Holtingerveld. Verder beheert Defensie ook de zogenoemde Kleine Startbaan, een van de soortenrijkste stukjes heischraal grasland van Nederland.

Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Natuurmonumenten herstelt Grote Startbaan

De Grote Startbaan in het Holtingerveld dreigt dicht te groeien. Zeldzame planten als orchideeën, grote ratelaar en stijve ogentroost dreigen te verdwijnen. Daarom is Natuurmonumenten gestart met herstelwerkzaamheden aan de Grote Startbaan.

Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Uffelterveen in de steigers

Het Uffelterveen is een bijzonder veengebied, maar kampt met verdroging. Natuurmonumenten voert werkzaamheden uit om de verdroging tegen te gaan zodat het veen zich kan herstellen.

Meer informatie vindt u op de pagina over het project.

Projectnieuws