Een toekomstbestendig Ootmaanlanden en Koningsschut


De inrichting van Ootmaanlanden - Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd die ervoor zorgt dat Meppel droge voeten houdt en dat water langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Ook worden Ootmaanlanden en Koningsschut aantrekkelijker gemaakt op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie.

Ootmaanlanden – Koningsschut is één van de projecten van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de periode 2016-2021.

Koningsschut

Doelen

Door klimaatverandering zijn er steeds grotere pieken en dalen in neerslag. Dat maakt dat we slim met het water om moeten gaan om ervoor te zorgen dat Meppel droge voeten houdt. Om Meppel te beschermen voor wateroverlast bij hoogwatersituaties, is vastgelegd dat er 400.000 m3 van de Oude Vaart geborgen moet kunnen worden. Het gebied Ootmaanlanden is aangewezen als klimaatbuffer. Om dit gebied in te kunnen zetten wordt water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart naar het gebied Ootmaanlanden geleid. Koningsschut is ook aangewezen als bergingsgebied. Hier kan het water direct vanuit de Oude Vaart instromen. De totale bergingsopgave kan over deze twee gebieden verdeeld worden.

We verwachten dat we eens per 25 jaar de noodberging Ootmaanlanden moeten inzetten. Dit houdt in dat dit gebied circa een week grotendeels onder water staat. Om de klimaatbuffer te realiseren worden op plekken waar dat nodig is kades van gemiddeld circa 70 centimeter hoog gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens hogere waterstanden in het gebied kan blijven.

Daarnaast draagt de inrichting van de Ootmaanlanden bij om de verdroging van het Holtingerveld tegen te gaan. Door meer water vast te houden in Ootmaanlaanden, kan mogelijk herstel optreden van de oorspronkelijke situatie met (lokale) kwel in dit gebied. Vernatting zorgt de komende jaren ook voor verbetering van de leefomgeving van dieren en planten in het Holtingerveld.

Maatregelen

Om bovenstaande doelen te bereiken, zullen deze maatregelen worden uitgevoerd:

  • Aanleggen van kades van gemiddeld circa 70 centimeter hoog. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens hogere waterstanden in het gebied kan blijven.
  • Bestaande watergangen dieper, ondieper of breder maken, of dempen.
    Het plaatsen van nieuwe constructies zoals een inlaat van water, vistrap en knijpstuw om water geleidelijk in of uit een gebied te laten.
  • Herstellen van elzensingels.
  • Aanleggen van poelen, onder andere om de kamsalamander een robuustere leefomgeving te geven.
  • Aanleggen vispassage in Koningsschut zodat vissen de Oude Vaart op kunnen zwemmen, iets wat ze nu niet kunnen.
  • Tot slot onderzoeken we of we de Uffelter Boervaart deels terug kunnen brengen

Stand van zaken en planning

Momenteel worden de beoogde maatregelen onderzocht en uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hierbij worden de effecten van de maatregelen op het gebied en op de omgeving zorgvuldig in beeld gebracht. In januari 2020 werd tijdens een informatieavond het concept inrichtingsplan gedeeld met de omgeving. De vragen en opmerkingen van die avond worden samen met de lopende onderzoeken als input meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan. Meer informatie over de planning.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

De provincie Drenthe is opdrachtgever van het project. Prolander zorgt samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, de gemeente Westerveld, Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren voor de uitvoering.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Ootmaanlanden – Koningsschut? Bekijk dan het overzicht met veel gestelde vragen. (pdf?handheld=true, 596 kB) Heeft u een vraag? Stuur gerust een mail naar zuidwestdrenthe@prolander.nl.


Video waterberging Ootmaanlanden

In deze video van RTV Drenthe vertellen projectleider Ingrid Benjamins en Rienko van der Schuur in de stromende regen over waterberging in Ootmaanlanden.

Blik op de Toekomst

In deze video vertellen ecoloog Rienko van der Schuur en hydroloog Hans ter Horst hoe Ootmaanlanden en Koningsschut er in de toekomst uit kunnen gaan zien.