Aangepaste planning Ootmaanlanden-Koningsschut


De inrichting van Ootmaanlanden - Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd en worden natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden versterkt. Op dit moment wordt het definitieve inrichtingsplan opgesteld. Het plan waarin wordt vastgelegd wat er precies gaat veranderen.

Definitief plan en informatie

Naar verwachting is het definitieve inrichtingsplan in april/mei 2021 beschikbaar. Vanaf dat moment worden omwonenden en andere geïnteresseerden geïnformeerd. We houden u hiervan natuurlijk op de hoogte. De onderzoeken die gedaan worden in het kader van dit project zijn tijdens de reguliere procedures voor vergunningverlening of bestemmingsplanwijziging in te zien.

Uitvoering

Na het definitieve inrichtingsplan volgt in de tweede helft van 2021 tot begin 2022 een fase van ruimtelijke procedures en vergunningaanvragen. Hierna start de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in het veld. Dat zal naar verwachting van begin tot eind 2022 zijn.

Globale planning

Hieronder hebben we de planning zoals we die nu voor ogen hebben in een schema weergegeven.

Bekijk een grotere versie van de tijdlijn (png, 38 kB).

In contact blijven

Wij vinden goede informatievoorziening en draagvlak en vertrouwen van de streek in deze fase – en uiteraard ook in het vervolg - van essentieel belang. In tijden van corona is het helaas niet altijd mogelijk om persoonlijk contact en bijeenkomsten te organiseren. Wij zorgen daarom voor passende alternatieven. U kunt ons bij vragen en opmerkingen blijven bereiken via zuidwestdrenthe@prolander.nl.