Aangepaste planning Ootmaanlanden-Koningsschut


De inrichting van Ootmaanlanden - Koningsschut verandert de komende jaren. In deze gebieden wordt een robuuste klimaatbuffer gerealiseerd en worden natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden versterkt. Op dit moment wordt het definitieve inrichtingsplan opgesteld. Het plan waarin wordt vastgelegd wat er precies gaat veranderen. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van de vergunningsaanvragen en de planning.

Milieueffectrapportage en bestemmingsplan

Het milieueffectrapportage (MER) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat daarover een besluit wordt genomen. In het MER staat onder andere:

 • Het doel van het plan
 • De voorgenomen activiteit en alternatieven;
 • De huidige situatie en autonome ontwikkelingen;
 • Effecten op zaken als ecologie, hydrologie, cultuurhistorie en omwonenden;
 • Compenserende maatregelen;
 • Een samenvatting.

Inzage in 2022

In het voorjaar van 2021 heeft u al de mogelijkheid gehad te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het voorontwerp bestemmingsplan. In het eerste kwartaal van 2022 zullen het Milieueffectrapport en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen bij de gemeente. Dan is er voor omwonenden nog de mogelijkheid tot inspraak. De stukken zullen zes weken ter inzage liggen. We zijn van plan tijdens deze termijn ook spreekuren te organiseren waar u zich kan melden als u nog vragen heeft naar aanleiding van het MER of het bestemmingsplan.

Wanneer de stukken precies ter inzage zullen liggen en hoe u zich kan aanmelden voor de spreekuren, leest u tegen die tijd in de Westervelder en in de nieuwsbrief.

Vergunningen en meldingen

Naast bovenstaande procedures zullen we ook een aantal vergunningen aanvragen en meldingen doen. Gedurende het najaar van 2021 tot en met de winter van 2022 vragen we de volgende vergunningen aan en doen we de volgende meldingen:

 • Omgevingsvergunning;
 • Waterwetvergunning;
 • Vergunning in het kader van de wet natuurbescherming;
 • Ontheffing Flora en Fauna;
 • Ontgrondingsmelding;
 • Kapmelding.

Nadat de procedures zijn doorlopen kan de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden aanbesteed. Dit zal gebeuren volgens de richtlijnen die binnen de provincie gelden. We verwachten dat de aanbesteding zal beginnen in de zomer van 2022. De werkzaamheden kunnen dan uitgevoerd worden in het najaar van 2022 tot en met voorjaar 2023.

Globale planning

Hieronder hebben we de planning zoals we die nu voor ogen hebben in een schema weergegeven.

Bekijk een grotere versie van de tijdlijn. (jpg, 42 kB)

In contact blijven

Wij vinden goede informatievoorziening en draagvlak en vertrouwen van de streek in deze fase – en uiteraard ook in het vervolg - van essentieel belang. In tijden van corona is het helaas niet altijd mogelijk om persoonlijk contact en bijeenkomsten te organiseren. Wij zorgen daarom voor passende alternatieven. U kunt ons bij vragen en opmerkingen blijven bereiken via zuidwestdrenthe@prolander.nl.