Natura 2000


Door het bijzondere karakter van het Holtingerveld is het gebied opgenomen in het Europese netwerk van de allerbelangrijkste natuurgebieden. Dit netwerk heet Natura 2000. In 2003 is het als Havelte-Oost aangemeld bij de Europese Unie; in 2013 is het gebied definitief aangewezen. Inmiddels is de naam veranderd van Havelte-Oost naar Holtingerveld.
In het aanwijzingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken staan enkele typen natuur genoemd, waarvoor het Holtingerveld van groot belang is. De belangrijkste zijn:

  • Stuifzanden
  • Heidevelden met kraaiheide
  • Vennen
  • Vochtige en droge heide
  • Heischrale graslanden
  • Hoogveen
  • Oude eikenbossen

Bovendien zijn er twee diersoorten die extra bescherming nodig hebben: de kamsalamander die graag in poelen en vennen leeft en de gevlekte witsnuitlibel, een bewoner van vennen. In een beheerplan staan de maatregelen opgesomd die er toe moeten leiden dat de natuur waarvoor het gebied is aangewezen behouden blijft. De maatregelen worden door de gezamenlijke beheerders en in nauw overleg met gemeente en waterschap uitgevoerd. De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur. Hier kunt u vergunningen voor evenementen en andere activiteiten aanvragen.

Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van de provincie Drenthe.


holtingerveld-holtingerveld-zand