Evenement organiseren in het Holtingerveld

Wanneer een evenementenvergunning nodig?

De gemeente bepaalt of je een evenementenvergunning nodig hebt. Het beleid hiervoor verandert van tijd tot tijd. Voor buitenactiviteiten hangt het vooral af van het aantal deelnemers (minder dan 50 volstaat vaak een melding), of je wegen (tijdelijk) afsluit, gebruik maakt van kunstlicht of versterkt geluid, of dat er op een andere manier overlast voor de omgeving zou kunnen ontstaan. Check daarom het beleid van de gemeente ruim op tijd.

Wanneer toestemming vragen?

 • Vind je evenement plaats op grond van een ander?
 • Doen er meer dan 50 deelnemers mee?
 • Vraag je geld van deelnemers om mee te doen?
 • Wijk je af van normale toegangsregels? (bijvoorbeeld in het donker wandelen of mtb op ruiterpaden, een verzorgingspost plaatsen)?

Is het antwoord op een of meer van bovenstaande vragen ja, dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond(en). In andere gevallen volstaat een melding.

Het doen van een melding is belangrijk omdat de eigenaar dan weet wat er op zijn of haar grond plaatsvindt. Het voorkomt onprettige gesprekken met handhavers. Voor een melding worden geen kosten berekend. De kosten voor een verklaring van toestemming verschillen per eigenaar.

Karin-Broekhuijsen_BRL6849-banner hunebed

Hoe vraag ik toestemming voor een activiteit?

Als je een activiteit of evenement wilt organiseren in de natuur, heb je bijna altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Als je activiteit heel klein is, is soms een melding genoeg. Voor het Holtingerveld bestaat geen evenementenloket waar je met je vragen terecht kunt. Daar moet je dus zelf alle eigenaren om toestemming vragen.

Organiseer je een evenement met meer dan 50 deelnemers, dan heb je mogelijk ook een evenementen vergunning van de gemeente(n) nodig.

Toestemming voor een evenement van de eigenaar

De grondeigenaar beoordeelt of je activiteit schadelijk kan zijn voor de eigen doelen (zoals natuur beheren of voedsel productie). In de natuurgebieden houdt de eigenaar ook rekening met belangen van andere recreanten.

In de natuurgebieden en met name ook in de Natura-2000gebieden, kijkt de eigenaar ook naar wettelijke verplichtingen. Als er twijfel is of planten en dieren verstoord worden, krijg je als eerste het advies om te kijken naar alternatieven. Zijn er geen alternatieven of vind je die niet aantrekkelijk of uitdagend genoeg, dan kun je een natuurtoets laten uitvoeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor goed onderzoek en de kosten die daarbij horen. Met goed onderzoek dat aantoont dat jouw activiteit geen negatief effect heeft op natuur, kun je proberen de eigenaar alsnog te overtuigen.

Welke eigenaar zit waar?

Het Holtingerveld wordt beheerd door zeven grotere eigenaren:

 • Staatsbosbeheer (lichtblauw)
 • Natuurmonumenten (zalmroze)
 • Het Drentse Landschap (lila)
 • Rijksvastgoedbedrijf - Defensie (roze)
 • gemeente Westerveld (Toegangspoort)
 • en 2 grote particuliere eigenaren (oranje en azuurblauw)

aan de kaart kunnen geen rechten ontleend worden

Contactgegevens eigenaren

Om toestemming te krijgen voor een evenement, moet je als organisator van een evenement in het Holtingerveld aan iedere eigenaar over wiens grond je gaat, apart toestemming vragen. We helpen je hier door contactgegevens te delen.

Vanwege de privacy delen we hier niet de gegevens van de particuliere eigenaren. Mocht je route over een van hun terreinen gaan en je weet niet waar je moet zijn, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van het Regionaal Landschap via drents-friese-wold@drenthe.nl.

Karin-Broekhuijsen_BRL2346 banner poort

Evenementen in Natura 2000 gebied

In de Drents-Friese grensstreek vind je veel natuur. Een belangrijk deel ervan is beschermd onder Natura 2000 (Europees beschermde natuur). Dat betekent dat deze natuur bijzonder waardevol is en daarom extra beschermd wordt. Een van deze Natura 2000 gebieden is het Holtingerveld.

Wanneer je een activiteit (evenement) in de natuur wilt organiseren, moet je daarom met wat extra zaken rekening houden. We geven hier een overzicht waar je in verschillende situaties aan moet denken. Je vindt hier ook verwijzingen en adressen voor meer informatie of aanvragen van toestemming.

Verschillende soorten natuur

Niet alle groen buiten is even kwetsbaar. En bovendien zijn de natuurwaarden niet het hele jaar door even gevoelig voor verstoring. In grote lijnen hebben we in de Drents-Friese grensstreek drie tinten groen: Natura-2000gebieden, natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en andere groene (recreatie) gebieden.

Natura 2000 gebieden

Het Holtingerveld is aangewezen als Natura 2000 gebied. Natura-2000gebieden hebben de hoogste bescherming als het gaat om natuur. Dat betekent dat activiteiten in de natuur alleen plaats kunnen vinden als ze de natuur en soorten in het gebied niet aantoonbaar beschadigen. De provincies zien erop toe dat de kwaliteit van de natuur en het aantal soorten in ieder geval niet achteruitgaan en in veel gevallen ook langzaam verbetert.

Recreatie en dus ook evenementen kunnen verstorend werken op de natuurkwaliteit.

Natuur binnen natuurnetwerk Nederland

Naast de gebieden die internationale bescherming hebben gekregen, zijn er ook gebieden die we van nationaal belang vinden. Deze gebieden zijn onderdeel van het natuurnetwerk Nederland. Ook dat is natuur waar we zuinig op zijn. De regels daarvoor zijn iets minder strak. De verstoringsfactoren zijn dezelfde als bij Natura 2000. In deze gebieden proberen we verstoring te voorkomen, maar er ligt geen doelstelling op om soorten te behouden. Soorten zelf kunnen wel beschermd zijn, bijvoorbeeld omdat ze met uitsterven bedreigd worden (rode lijst soorten).

Start een aanvraag

Ons advies is om op tijd contact (ten minste 4 maanden van tevoren) te zoeken met gemeente en eigenaren of loket. Het goed beoordelen van je evenement en waar nodig overleg over aanpassingen, kost vaak meer tijd dan je denkt.

Gaat je evenement door meer natuurgebieden in de regio neem dan ook contact op met de evenementenloketten in het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Wij willen ook graag dat er evenementen georganiseerd worden in de regio. Maar niet alles kan overal.

Je moet daarbij vooral denken aan de volgende zaken:

 • directe verstoring (verjagen) van vogels en dieren door aanwezigheid van mensen of honden
 • vertrappen van planten door betreding buiten de paden
 • schade aan natuur door achtergelaten afval
 • verdwijnen van soorten van arme grond door toename van voedingsstoffen via water en lucht (o.a. stikstof)

Overige groene gebieden

Buiten de Natura 2000 en NNN is er in de Drents-Friese grensstreek nog veel "natuur". Kleine stukjes zijn soms nog wel in bestemmingsplannen als natuur aangewezen. Maar heel veel natuur vinden we gewoon in het landschap, in de vorm van houtwallen, hakhoutbosjes en (bloemrijke) akkerranden. Ons landschap is op veel plaatsen nog supergaaf en zeer gevarieerd. Een evenement organiseren in het landschap is dan ook zeker een goed alternatief. Vanuit de organisatie van het Regionaal Landschap proberen we de recreatieroutes en paden buiten natuur te versterken. Daarmee wordt een evenement organiseren in het gebied, buiten de meest kwetsbare natuur, steeds aantrekkelijker.