Projecten


Door het bijzondere karakter van het Holtingerveld is het gebied opgenomen in het Europese netwerk van de allerbelangrijkste natuurgebieden. Dit netwerk heet Natura 2000. In 2003 is het als Havelte-Oost aangemeld bij de Europese Unie; in 2013 is het gebied definitief aangewezen. Inmiddels is de naam veranderd van Havelte-Oost naar Holtingerveld.

In het aanwijzingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken staan enkele typen natuur genoemd, waarvoor het Holtingerveld van groot belang is. De belangrijkste zijn:

  • Stuifzanden
  • Heidevelden met kraaiheide
  • Vennen
  • Vochtige en droge heide
  • Heischrale graslanden
  • Hoogveen
  • Oude eikenbossen

Bovendien zijn er twee diersoorten die extra bescherming nodig hebben: de kamsalamander die graag in poelen en vennen leeft en de gevlekte witsnuitlibel, een bewoner van vennen. In een beheerplan staan de maatregelen opgesomd die er toe moeten leiden dat de natuur waarvoor het gebied is aangewezen behouden blijft. De maatregelen worden door de gezamenlijke beheerders en in nauw overleg met gemeente en waterschap uitgevoerd. De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur. Hier kunt u vergunningen voor evenementen en andere activiteiten aanvragen.

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Samen met de partners in het landelijk gebied werken wij aan het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het uitvoeren van maatregelen in de Drentse N2000-gebieden. Het college heeft hiervoor het Programma natuurlijk Platteland vastgesteld. Bestaande Europese afspraken worden verbonden aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. We zetten sterk in op koppelingen tussen natuur, water, landbouw vrijetijdseconomie. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.

Herstel van de grondwaterstanden

De natuurkwaliteit in het Holtingerveld valt of staat met water. In grote delen van het gebied is sprake van verdroging. Het opheffen van deze verdroging is een complex probleem dat nader onderzoek vergt. Zo’n zogeheten ecohydrologisch onderzoek is op dit moment gaande. Aan de hand van de uitkomsten zullen beheerders herstelmaatregelen ontwikkelen. En worden de resultaten benut bij vier deelprojecten NNN die de komende jaren worden voorbereid en uitgevoerd. Deze vier gebieden zijn: Ootmaanlanden-Koningsschut, Nabij Schaapskooi (ten noorden van de Grote Startbaan), de Wapserveense waterlossing en het Uffelter Binnenveld.

Werken aan stikstof

Een ander probleem is de overdaad aan stikstof. Het Holtingerveld is erg gevoelig voor verzuring die door te veel neerslag van stikstof op gang wordt gebracht. Bijzondere planten en dieren verliezen de concurrentie met planten die juist baat hebben bij de neerslag van stikstof en dreigen te verdwijnen. Voorbeelden zijn kleurrijke planten als valkruid, gevlekte orchis en klokjesgentiaan. Terreinbeheerders zijn volop aan de slag met maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weghalen van opslag in de heide en rond vennen en poelen, het maaien van stukjes heischraal grasland, kleinschalig plaggen van heide en herstel van stuifzand.