Heide


De Drentse heide heeft vaak een vochtig karakter. Dat komt doordat er vaak een laag keileem in de bodem zit die er voor zorgt dat er water blijft staan. Ook in het Holtingerveld is natte heide te vinden. Hier groeien dopheide en pijpenstrootje, samen met meer zeldzame planten als klokjesgentiaan en veenbies.

Door de complexe bodemopbouw wisselen natte en droge heide elkaar af. In de droge heide groeien vooral struikheide en kraaiheide. Tussen de heidestruiken zijn tal van andere planten te vinden zoals korstmossen, muizenoor en stekelbrem. Gevarieerde heide blijft alleen in stand door beheer.Grazende dieren, al dan niet gecombineerd met maaien en plaggen, zorgt ervoor dat bomen en struiken geen kans krijgen. Dit beheer zorgt ervoor dat niet alleen de plantengroei in stand blijft, maar is ook gunstig voor de vele vogels, zoogdieren en insectensoorten die in de heide leven. Denk bijvoorbeeld aan de kleine vuurvlinder, adder en de roodborsttapuit die hier in de heide leven. In de winter biedt de heide plaats aan wintergasten zoals klapekster en blauwe kiekendief.


holtingerveld-havelterberg

Heide Holtingerveld